សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំៈ

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំនួរទាក់ទងនឹងសេវាណាមួយរបស់យើងខ្ញុំ សូមសរសេរសំនួរ ផ្ញើរមកកាន់ office@first-step-cambodia.org ឬទូរស័ព្ទមកការិយាល័យយើងខ្ញុំតាម ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៤៦១ ៤៦០។

 

ប្រសិនបើលោកអ្នក ចង់ជួបបុគ្គលិកខ្មែរ សូមសួររកលោក យ៉ាំ ចំរើន (នាយកប្រតិបត្តិ) លោកស្រី គង់ សុខេម (អ្នកគ្រប់គ្រងការងារសង្គមកិច្ច និង បណ្តុះបណ្តាល) បើលោកអ្នកចង់និយាយ ភាសាអង់គ្លេស សូមសួររកលោក Alastair Hilton (ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស)។

donate

ពត៌មានថ្មី

សហការគ្នាដើម្បីការ ផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមាន

  • mloptapang.org
  • refugeelawproject.org