ទំព័រភ្ជាប់

គេហទំព័រនេះអភិវឌ្ឍ ក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ទំព័រភ្ជាប់សំខាន់ៗ ដើម្បីឱ្យលោកអ្នកអាចភ្ជាប់ទៅកាន់ អង្គការដែលមានកេរ្ដ៍ឈ្មោះ និងក្រមសីលធម៌ខ្ពស់មួយចំនួន ធ្វើការជាមួយក្មេងប្រុស និងបុរស នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងនៅទូទាំងពិភពលោក។ ការធ្វើបែបនេះ នឹងអាចជួយលោកអ្នកឱ្យ ទទួលបានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវកាន់តែច្រើនថែមទៀត និងជួយគាំទ្រដល់ការយល់ដឹងរបស់លោកអ្នក ឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយ ទាក់ទងនឹងការរំលោភបំពានលើ មនុស្សប្រុស ថាជាបញ្ហាថ្នាក់តំបន់ និង កម្រិតពិភពលោក។

 


 

 

Refugee Law Project (Uganda)

The Refugee Law Project (RLP) based in Kampala, seeks to ensure fundamental human rights for all asylum seekers, refugees, and internally displaced persons within Uganda. RLP envisions a country that treats all people within its borders with the same standards of respect and social justice. RLP works to see that all people living in Uganda, as specified under national and international law, are treated with the fairness and consideration due fellow human beings.

 

The RLP has in recent years been at the forefront of work with female and male victims of sexual violence in conflict situations and FSC will in the years ahead be developing closer links with them on a number of initiatives. More details of their work can be found on the Resources and Research page of the FSC site.

 

 

The Survivors Trust (UK)

The Survivors Trust is a UK based national umbrella agency for 130 specialist voluntary sector agencies providing a range of counseling, therapeutic and support services working with women, men and children who are victims/survivors of rape, sexual violence and childhood sexual abuse
http://www.thesurvivorstrust.org

The Sexual Violence Research Initiative (South Africa)

SVRI is an initiative of the Global Forum for Health Research, hosted by the South African Medical Research Council. Their site enables access to the very latest in research related to sexual abuse, violence and related issues. An excellent resource for those seeking information and contacts from across the globe.
http://www.svri.org

 

 

The Sexual Violence Research Initiative has recently published a briefing paper related to the care and support of male survivors of sexual violence in post conflict situations. Alastair Hilton (The First Step Cambodia Technical Advisor) is one of the contributing authors.

www.svri.org/CareSupportofMaleSurviv.pdf

Male Survivor (USA)

Male Survivor is committed to preventing, healing, and eliminating all forms of sexual victimization of boys and men through support, treatment, research, education, advocacy, and activism.
http://www.malesurvivor.org

CEOP (UK)

The Child Exploitation and Online Protection (CEOP) Centre is dedicated to eradicating the sexual abuse of children. That means we are part of UK policing and very much about tracking and bringing offenders to account either directly or in partnership with local and international forces. CEOP has also been active in Cambodia, Thailand and Vietnam in recent years providing training and technical support to local law enforcement agencies. First Step is one of the member organisations of the local CEOP advisory panel in Cambodia, along with M'lop Tapang, Chab Dai, IJM, The Asia Foundation and UNICEF.
http://www.ceop.gov.uk/

Stop it Now! (Based in the USA)

Stop It Now! was founded on the belief that adults are in the best position to keep children safe from sexual abuse. By adults, we mean parents, survivors, family members, law enforcement, and professionals of all types. We also believe that people who might sexually abuse a child have an important role to play in prevention. Stop It Now! provides a place for adults to voice questions and concerns about child sexual abuse and gives them and their communities the resources to take action. This includes sharing nformation about setting standards for respectful behavior in our families, with friends and in our communities that promote healthy behaviors that protect children.
http://www.stopitnow.org/

donate

ពត៌មានថ្មី

សហការគ្នាដើម្បីការ ផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមាន

  • mloptapang.org
  • refugeelawproject.org