ផ្ដល់ការគាំទ្រដល់យើងខ្ញុំ

ប្រសិនបើលោកអ្នក ចង់ផ្ដល់ការគាំទ្រចំពោះសេវារបស់យើងខ្ញុំ មិនថាជាការគាំទ្រផ្នែក​​​ហិរញ្ញវត្ថុ ឬការ គាំទ្រក្នុងរូបភាពផ្សេងៗទៀតក្ដី សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមអាស័យដ្ឋាន អ៊ីម៉េលខាងក្រោមៈ

office@first-step-cambodia.org

 

យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការគាំទ្រពីសំណាក់បុគ្គល និងអង្គការជាច្រើនដែលបាន ជួយគាំទ្រដល់ការងារ របស់យើងខ្ញុំតាមវិធីផ្សេងៗ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៩ រៀងរហូតមក។

 

យើងខ្ញុំ សូមគោរព និងដឹងគុណ ចំពោះការគាំទ្រពីសំណាក់ស្ថានទូតអង់គ្លេស ប្រចាំនៅ ទីក្រុងភ្នំពេញ Love 146; For the Silent; Ecopac; Tenth Church Vancouver, Equitas, Promundo; Child Wise Australia, CEOP UK; Giving Hands; Little Things With Love; i Empathise, CLSA, និងបុគ្គលិកទាំងអស់នៅសម្ព័ន្ធចាប់ដៃ និងអង្គការម្លប់តាប៉ាង។

donate

ពត៌មានថ្មី

សហការគ្នាដើម្បីការ ផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមាន

  • mloptapang.org
  • refugeelawproject.org